Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI LA CLAVE PAULINA PIECYK

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest La clave Paulina Piecyk, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 14/5, 64–920 Piła, NIP: 6831909526 (zwaną dalej: La clave Paulina Piecyk).
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu internetowego www.paulinapiecyk.com (zwanego dalej: Serwisem), nie zapisywać się do newsletterów należących do La clave Paulina Piecyk oraz nie nabywać produktów i usług ferowanych przez La clave Paulina Piecyk.
 3. La clave Paulina Piecyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, zgodnie z postanowieniami rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta, potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 5. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, korzystający z usług La clave Paulina Piecyk i Serwisu określany będzie jako „Użytkownik”.

 

§2 ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez La clave Paulina Piecyk za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług La clave Paulina Piecyk (nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług La clave Paulina Piecyk oraz partnerów handlowych La clave Paulina Piecyk).
 3. La clave Paulina Piecyk zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług La clave Paulina Piecyk.
 4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów La clave Paulina Piecyk i Serwisu.
 5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu.
 6. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W LA CLAVE PAULINA PIECYK

 1. Gdy Użytkownik przegląda Serwis oraz wyszukuje treści w tym Serwisie, urządzenie, za pomocą którego korzysta z Internetu komunikuje się z serwerem, przez co w ramach tej komunikacji La clave Paulina Piecyk uzyskuje i zapisuje automatycznie w logach dostępowych serwera standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:
  1. adresie IP urządzenia Użytkownika lub urządzenia pośredniczącego;
  2. przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta;
  3. systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik do przeglądania Internetu;
  4. nazwie użytkownika, przypisanej do Użytkownika w trakcie logowania na urządzeniu, o jakim mowa w lit. c powyżej;
 2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. La clave Paulina Piecyk zastrzega, że ewentualnie blokowanie ww. danych może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 3. Poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@paulinapiecyk.com, co dotyczy prośby o udzielenie informacji, złożenia oświadczenia, reklamacji lub każdego innego rodzaju zapytania, La clave Paulina Piecyk otrzymuje następujące dane Użytkownika:  
  1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
  2. dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu);
  3. dane dotyczące usług, z których korzysta w Serwisie internetowym nadawca wiadomości;
  4. dane towarzyszące komunikacji e-mail
 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Brak ww. danych może skutkować niemożliwością właściwego odczytania i przeprocesowania przez La clave Paulina Piecyk otrzymanej wiadomości.
 5. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie zawierania i wykonywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, o jakich mowa w „Regulaminie Świadczenia Usług Droga Elektroniczną”, dostępnym na Serwisie, jest Paulina Piecyk prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą La clave Paulina Piecyk z siedzibą na ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 14/5, 64 – 920 Piła, Polska, o numerze NIP 6831909526, adres poczty elektronicznej: info@paulinapiecyk.com.
 6. Dane osobowe Użytkownika, o których mowa w ust. 5, są lub mogą przetwarzane przez La clave Paulina Piecyk odpowiednio w celu:
  1. zawarcia między La clave Paulina Piecyk a Użytkownikiem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz ich wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez La clave Paulina Piecyk  do wykonania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną;
  2. wypełnienia ciążących na La clave Paulina Piecyk obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez La clave Paulina Piecyk do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na La clave Paulina Piecyk;
  3. marketingu własnych produktów lub usług La clave Paulina Piecyk. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez La clave Paulina Piecyk do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez La clave Paulina Piecyk w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Użytkownika na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, La clave Paulina Piecyk przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody;
  4. wykonywania lub ochrony praw La clave Paulina Piecyk poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących La clave Paulina Piecyk wobec Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez La clave Paulina Piecyk  do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez La clave Paulina Piecyk w postaci ochrony lub realizacji własnych praw, dostosowywania formy lub rozmiaru własnej działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub prawnych oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami;
 7. O długości przechowywania danych osobowych przez La clave Paulina Piecyk  decyduje cel. La clave Paulina Piecyk przechowuje dane Użytkowników w okresie obowiązywania danej Umowy o Usługę. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy o Usługę Przeglądanie lub o Usługę Wyszukiwanie Zawartości (czyli po zakończeniu przeglądania Serwisu lub zakończeniu wyszukiwania zawartości w Serwisie) dane Użytkownika zapisane w logach dostępowych serwera usuwamy nie później niż 180 dni od dnia, w którym Użytkownik odwiedził Serwis internetowy i korzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez La clave Paulina Piecyk . W przypadku danych przesyłanych do La clave Paulina Piecyk  w komunikacji skierowanej do La clave Paulina Piecyk, w tym w związku z korzystaniem z Usługi Formularz Kontaktowy, La clave Paulina Piecyk przechowuje te dane przez okres do udzielenia przez La clave Paulina Piecyk odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie jeszcze przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych La clave Paulina Piecyk lub Użytkownika wynikających lub mogących wynikać z Umowy Formularza Kontaktowego lub stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja.

 

 1. Dłuższe okresy przechowywania danych osobowych Użytkownika mogą wynikać z z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Użytkownika albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Dane osobowe Użytkownika są ujawniane lub mogą być ujawnione przez La clave Paulina Piecyk następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom trzecim świadczącym na rzecz La clave Paulina Piecyk różnego rodzaju usługi, w tym pocztowe, kurierskie, usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, marketingowe, sprzedażowe, procesowania dokumentacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, dostawy oraz serwisu oprogramowania lub systemów informatycznych;
  2. podmiotom, którym La clave Paulina Piecyk jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia ciążącego na La clave Paulina Piecyk  obowiązku prawnego, w tym uprawnionym w danym przypadku organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze, Policji, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez podmiot trzeci danej usługi lub który wynika z przepisu prawa lub prawnego żądania ujawnianie danych osobowych Użytkownika uprawnionemu organowi. W przypadkach, w których podmiot trzeci, któremu La clave Paulina Piecyk  ma ujawnić dane osobowe Użytkownika, będzie przetwarzał te dane jako podmiot przetwarzający w imieniu La clave Paulina Piecyk  jako administratora danych osobowych, La clave Paulina Piecyk  korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku La clave Paulina Piecyk  zawiera z przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych określającą przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.
 3. Użytkownikowi, w ramach przetwarzania przez La clave Paulina Piecyk jego danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania od La clave Paulina Piecyk  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od La clave Paulina Piecyk  niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Prawo do usunięcia danych. Użytkownik ma prawo żądania od La clave Paulina Piecyk  niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a La clave Paulina Piecyk  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. Użytkownik, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i La clave Paulina Piecyk, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez La clave Paulina Piecyk jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów La clave Paulina Piecyk i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wobec przetwarzania przez La clave Paulina Piecyk jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   4. dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega La clave Paulina Piecyk;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od La clave Paulina Piecyk  ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający La clave Paulina Piecyk sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. La clave Paulina Piecyk nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez La clave Paulina Piecyk jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów do czasu rozstrzygnięcia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie La clave Paulina Piecyk są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od La clave Paulina Piecyk  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył La clave Paulina Piecyk, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez La clave Paulina Piecyk bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw -z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją-wobec przetwarzania przez La clave Paulina Piecyk  jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów La clave Paulina Piecyk. Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uznał, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ma prawo, wnieść skargę. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli La clave Paulina Piecyk  przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody, Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę.
 4. Dane osobowe, które w czasie zakładania konta w Serwisie/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi oznaczone są jako obligatoryjne, są niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Formularza Kontaktowego lub Konta w Serwisie. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia oraz wykonania Umowy Formularza Kontaktowego. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia Umowy Formularza Kontaktowego, jednak ich brak wskazania może uniemożliwić wykonanie tej umowy zgodnie z zamiarem Użytkownika, do realizacji którego potrzebne są te nieobowiązkowe dane.
 5. W przypadku uzyskania przez La clave Paulina Piecyk wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.paulinapiecyk.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, La clave Paulina Piecyk może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.paulinapiecyk.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 7. Zasady stosowania przez La clave Paulina Piecyk  cookies i innych podobnych technologii są dostępne w „Polityce Cookies La clave Paulina Piecyk” dostępnej w Serwisie.

 

§4 PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. La clave Paulina Piecyk nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Użytkowników, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.  
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.paulinapiecyk.com. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: La clave Paulina Piecyk nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do La clave Paulina Piecyk serwisu i newsletterów.
Scroll to Top